பேராயர் மா அசரியா

பேராயர் மா அசரியா அவர்கள் 1963-1966 ஆண்டுகளில் சகல பரிசுத்தவான்கள் ஆலயத்தில் ஆயராக பணிபுரிந்தார். 1990-1999 ஆண்டுகளில் சென்னை பேராயத்தின் பேராயராக பணியாற்றினார். 2022 மே 18ம் நாள் கர்த்தருக்குள் நித்திரையடைந்தார்.

About Rev. Masilamani Azariah

Rt. Rev. Masilamani Azariah, served as Presbyter in our Church from 1963-1966.

He was the Bishop of Madras from 1990 to 1999.

He entered into His glory on 18.5.2022